Kvalité

Ledorden i allt arbete hos oss är trygghet och kvalité. Detta innebär att våra kunder alltid ska kunna förvissa sig om att arbetets resultat motsvarar deras önskemål vad gäller kvalité och estetik samt att de ska känna ett stort förtroende i samarbetet med oss. Genom kunskap, samarbete och närhet skapar vi mervärde för våra kunder. Vi vill vara ett tryggt och familjärt företag där våra medarbetare upplever stimulans och utveckling i sitt arbete.  
 

Miljö

Som företag arbetar vi långsiktigt för att förebygga och minska vår miljöpåverkan, ha en hållbar resursanvändning samt verka för ett ansvarsfullt byggande med en så liten påverkan på vårt ekosystem och biologisk mångfald som är möjligt. Vi följer aktuell miljölagstiftning, de regler, krav och normer som finns. Genom ett systematiskt miljöarbete och med en strävan mot ständiga förbättringar ska vi bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsmiljö

Vi tänker säkerhet i alla lägen.
Detta innebär att vi alltid säkerställer att ett arbete kan utföras säkert innan det påbörjas. Vi påminner oss själva och varandra om att använda den säkerhetsutrustning som behövs för att arbetsuppgifter ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Företagets värderingar med trygghet och kvalité i fokus ska uppmuntra till säkert agerande och beteende på våra arbetsplatser.

Vi har ett tydligt ledarskap.
Medarbetarna ska uppleva att företaget har ett starkt, tydligt och tryggt ledarskap. Resursfördelning, genomgång av roller, ansvar och förväntningar kommuniceras genom dialog och samtal och anpassas efter krav och svårighetsgrad. Medarbetarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka beslut inom organisationen som rör deras arbetssituation.  

Medarbetarna ska känna arbetsglädje och uppleva en bra arbetsbelastning.
Alla medarbetare ska uppleva en hög grad av stimulans, trygghet och utveckling i sitt arbete. Företagets värderingar om trygghet och kvalité syftar till en trygg och stabil vardag med en god psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna. Ingen medarbetare ska uppleva sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad av någon inom företaget, såväl under arbetstid som på fritiden.

Klicka på knapparna för att ladda hem våra policys.